Petrolimex-Binh Dinh石油公司01号铺。

432 Tran Hung Dao,Le Hong Phong,归仁市,越南平定

电话: +842563823297

PLX商业商店-平定石油公司

74 Tran Hung Dao, Hai Cang Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh

电话: (0256)3891538

详情

Petrolimex-Binh Dinh石油公司28号商店

Zone 8, Nhon Phu Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh

电话: (0256)3514102

详情

汽油和石油店第05号-平定石油公司

平定市归仁市海沧区陈洪道62号

电话: (0256)3893119

详情

石油商店04-Binh Dinh Petroleum Company

Tay Son Street, Quang Trung Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh

电话: (0256)3846042

详情

天然气商业商店-Binh Dinh Petroleum Company

683 Tran Hung Dao, Tran Hung Dao Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh

电话: (0256)3822142

详情