Chương trình ra mắt Cổng thông tin du lịch và Ứng dụng du lịch trên thiết bị di động tỉnh Bình Định

Lịch trình mẫu